Barn Burger® 🍔 Warszawa ul. Złota 9
Informacje

Poniżej zawarte są informacje o przetwarzaniu danych osobowych, których Administratorem jest spółka cywilna BARN Renata Partyka, Joanna Folman, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 03-464), pl. Hallera nr 9A lok. 9 (dalej w skrócie BARN).
BARN dokłada wszelkich starań, aby zapewnić poufność, bezpieczeństwo i ochronę Państwa danych osobowych podczas ich przetwarzania, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym przepisami unijnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – w skrócie „RODO”.
Z BARN można się skontaktować poprzez adres email: barnburger@barnburger.pl lub pisemnie na adres siedziby.
We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, możecie Państwo kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych poprzez adres email: dane.osobowe@barnburger.pl lub pisemnie na adres siedziby BARN.
BARN może przetwarzać Państwa dane osobowe, jak określono to poniżej, jak również jak wskazano w chwili zbierania danych od Państwa, lub na późniejszym etapie.

BARN przetwarza dane w celu:

Dane Klientów Dane Kontrahentów
Wystawienia faktury. Podstawą jest realizacja obowiązków prawnych wynikających m.in. z przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości. Zawarcie oraz wykonanie umowy Niezbędność przetwarzania do zawarcia i wykonania umowy; realizacja obowiązków prawnych ciążących na BARN
Komunikacja przez stronę internetową, pocztę elektroniczną w tym poprzez messenger, itp. Podstawą prawną jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów BARN (tj. komunikacja z Klientami) lub zgoda na przetwarzanie danych osobowych Dochodzenie ewentualnych roszczeń. Realizacja prawnie uzasadnionych interesów BARN tj. dochodzenie i obrona przed roszczeniami
Udział w konkursach i promocjach organizowanych przez BARN. Na podstawie zgody lub akceptacji regulaminu konkursu


Okres przechowywania Państwa danych osobowych zależy od celu ich przetwarzania i wynosi:
- w związku z wykonaniem umowy o współpracy z BARN oraz dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami z nią związanymi – przez okres obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu do czasu przedawnienia roszczeń z nią związanymi (okres ten wynika z Kodeksu Cywilnego);
- w związku z utrzymywaniem oraz komunikowaniem się przez pocztę elektroniczną, messenger – przez okres 180 dni;
- w związku z realizacją obowiązków prawnych – do czasu wygaśnięcia obowiązku wynikającego z przepisu prawa (np. dokumenty księgowe, w tym zawarte w nich dane, wymagają przechowywania przez okres 5 lat).
- W związku z udziałem w konkursach i promocjach – do czasu odwołania zgody lub zgodnie z wskazaniami regulaminu.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu – na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w przepisach RODO – określone prawa, w tym:
- prawo dostępu do danych – przysługuje Państwu prawo do uzyskania od BARN potwierdzenia co do tego, czy Państwa dane osobowe są przez BARN przetwarzane, jak również w zakresie określonych innych informacji (np. dotyczących celów przetwarzania, jak również kategorii przetwarzanych na temat Państwa danych osobowych). Przysługuje Państwu również prawo dostępu do Państwa danych osobowych, w postaci uzyskania kopii danych osobowych dotyczących Państwa. Służy to temu, abyście byli Państwo świadomi oraz mogli sprawdzić, w jaki sposób BARN wykorzystuje Państwa dane osobowe. BARN może odmówić przekazania kopii danych osobowych w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na prawa innej osoby;
- prawo do sprostowania danych – przysługuje Państwu prawo do żądania od BARN niezwłocznego skorygowania Państwa danych osobowych, w sytuacji gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne (np. gdy BARN przetwarza Państwa błędne imię i nazwisko lub adres na fakturze); w tym celu możecie Państwo przedstawić dodatkowe oświadczenie;
- prawo do usunięcia danych– umożliwia ono Państwu żądanie usunięcia Państwa danych osobowych w przypadku gdy, na przykład, dane były wykorzystywane niezgodne z prawem lub gdy cofnięta została Państwa zgoda (w sytuacji gdy była ona jedyną podstawą przetwarzania Państwa danych). „Prawo do bycia zapomnianym” nie stanowi jednak bezwzględnego prawa do usunięcia Państwa danych osobowych, ponieważ istnieją od niego pewne wyjątki, np. w przypadku, gdy BARN potrzebuje nadal wykorzystywać dane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub też w celu wypełnienia obowiązku prawnego;
- prawo do ograniczenia przetwarzania – przysługuje Państwu prawo do powstrzymania BARN przed dalszym wykorzystywaniem Państwa danych osobowych w przypadku, gdy np. BARN jest w trakcie oceny żądania sprostowania Państwa danych;
- prawo do przenoszenia danych – przysługuje Państwu prawo do otrzymania oraz ponownego wykorzystania określonych danych osobowych dla Państwa własnych celów u innych podmiotów (będących odrębnymi administratorami danych). Uprawnienie to ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do Państwa danych osobowych, które nam Państwo dostarczyliście i które przetwarzamy (w sposób zautomatyzowany) za Państwa zgodą lub w celu wykonania umowy. W takim przypadku dostarczymy Państwu kopię Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym oraz nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub (o ile jest to technicznie możliwe) możemy przesyłać Państwa dane bezpośrednio innemu administratorowi danych.
- W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, w szczególności w związku z ich przetwarzaniem. BARN ma jednak możliwość kontynuowania przetwarzania danych osobowych w razie możności wykazania ważnych i prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania mających charakter nadrzędny wobec Państwa interesów, praw oraz wolności lub jeśli będzie to konieczne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
- W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda przysługuje Państwu prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
- Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
- Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom:
- Firmom świadczącym usługi księgowe (Księgowe Imperium)– w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług;
- Firmom świadczącym usługi IT - OVH, CloudFlare oraz Google. Pełna lista procesorów Google znajduje się tutaj https://gsuite.google.com/intl/en/terms/subprocessors.html - w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług;
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Okręg Gospodarczy podmiotom z Grupy Google w lokalizacjach dostępnych poniżej https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html
Przekazywanie danych osobowych podmiotom z Grupy Google odbywa się na podstawie Wiążących Reguł Korporacyjnych.

Polityka Prywatności

1. Serwis zbiera automatycznie tylko i wyłącznie informacje zawarte w plikach cookies.
2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi (danymi informatycznymi), które przechowywane są w urządzeniu użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas ich przechowywania oraz unikatowy numer.
3. Operator serwisu Barn S.C. Renata Petryka, Joanna Folman jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz ma do nich dostęp.
4. Operator serwisu wykorzystuje pliki Cookie w celu: dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę; umożliwienia użytkownikowi zapamiętania przez niego jego ulubionych burgerów, jak również głosowania na nie
5. Serwis korzysta z dwóch zasadniczych rodzajów plików (cookies) – stałe i sesyjne. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe i przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (wejście na inną stronę lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu użytkownika do momentu ich usunięcia (przez użytkownika) lub przez czas wynikający z ich ustawień.
6. Użytkownik może dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, by zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Pozostałe opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Większość przeglądarek jest domyślnie ustawiona na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym.
7. Zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
9. Informacje odnośnie ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) oraz na stronie jej producenta.

© IdeasFactory.pl